Nyeste blogindlæg

Trine Sander

blogger om det boligsociale samarbejde i Albertslund.

Ressourcenetværk - hvorfor nu det?

Ressourcenetvrk

Startskuddet til Albertlunds boligsociale helhedsplan for 2017-20 er også blevet starten på et nyt forum i det boligsociale samarbejde – nemlig det, vi kalder ressourcenetværk. 

Tanken er at videreudvikle de gode erfaringer, som vi gennem årene har opnået med det, som vi tidligere kaldte arbejdssekretariatet. Her mødtes forskellige lokale aktører –professionelle og nøglepersoner – i samskabelsens ånd to gange om året for at drøfte et givent emne eller en lokal udfordring.

Vi har belæg for at tro på, at det styrker det helhedsorienterede perspektiv og skaber rum for det anderledes mulige, når forskellige perspektiver bringes sammen, og lokale ressourcer bringes i spil. Netop denne konstellation medførte, at uventede løsninger kom på bordet, at nye initiativer opstod i samspillet, og ikke mindst at netværket blev styrket på tværs – til glæde for både kommunen, boligselskaberne og beboerne.

Men i en travl hverdag, hvor der drives klapjagt på de aktive frivillige og engagerede afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor forventningerne til mere og bedre service stiger, og hvor man skal løbe hurtigere end nogensinde før, er det nødvendigt at følge med udviklingen og udfordre ”plejermentaliteten”. Vi har løbende forholdt os ydmygt til, om vi spilder nogen af deltagernes tid, og til, hvordan vi gør møderne relevante og nærværende for meget forskellige deltagere.

Derfor valgte vi i den nye helhedsplan at forsøge at kvalificere konceptet omkring arbejdssekretariatet ved at emneopdele deltagerne i ressourcenetværk, som svarer til helhedsplanens tre indsatser: Familier/Forebyggelse, Uddannelse/Beskæftigelse og Naboskab/Trivsel. Formålet er at begrænse de enkelte møders dagsorden, så der er bedre tid til at komme i dybden. Samtidig er det ambitionen at involvere flere fagrelevante aktører, som kan udfordre perspektiverne og sikre, at den boligsociale indsats, der er mere kommune-nær nu end tidligere, koordineres med de indsatser og erfaringer, der findes i forvejen i det etablerede system.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der står bl.a. følgende beskrevet om ressourcenetværkene i vores kommissorium:

 

Medlemmer:

Ressourcenetværkene består både af fagpersoner på ledelses- og medarbejderniveau i Albertslund Kommune, afdelingsbestyrelsesrepræsentanter fra de fire boligområder, frivillige, driftsansatte samt boligsociale medarbejdere, herunder kommunale faglige repræsentanter i følgende ressourcenetværk:

 • Familier/Forebyggelse: Daginstitutionsområdet, tandplejen, Familiehuset, PPR, skolerne, sundhedsplejen, Den kriminalpræventive enhed (DKE).
 • Uddannelse/Beskæftigelse: Klubområdet, Jobcenteret, sekretariatet for vækst og udvikling, DKE, Uddannelsesvejledningen Vestegnen (UUV), skolerne.
 • Naboskab/Trivsel: Sundhedshuset, kultur og fritidsområdet, sundhed, pleje og omsorgsområdet, miljø og teknik.

Ressourcenetværkene kan derudover løbende invitere relevante parter til aktuelle temadrøftelser, f.eks. repræsentanter fra boligorganisationerne, kommunalbestyrelsen, foreninger, det lokale erhvervsliv, frivillige og øvrige samarbejdspartnere.

Ansvar:

Ressourcenetværkene er rådgivende, udviklende og koordinerende organer, som skal kvalificere og forbedre de tværgående indsatser og de enkelte projekter med blik for de deltagende afdelingers, boligadministrationernes og kommunens interesser.

Ressourcenetværkene kan komme med indstillinger til bestyrelsen vedr. prioritering af ressourcerne inden for det enkelte indsatsområde eller forslag til ændring af de kommunale medfinansieringsaftaler.

De enkelte medlemmer kan indbyrdes lave samarbejdsaftaler, så længe disse ikke forpligter øvrige parter i projektet.

Opgaver:

 • Sparring og udvikling af indsatserne på tværs af boligområderne.
 • Kvalificere projekterne med henblik på, hvordan de bedst implementeres.
 • Erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af de lokale styregrupper.
 • At agere som katalysator for samarbejdet mellem de involverede parter.
 • Prioritering af ressourcerne ift. til de enkelte boligområders udfordringer.
 • Indstilling om ændring af medfinansieringsaftalerne ift. ressourcefordelingen i de enkelte projekter.

 

Form og formål

Med de første tre ressourcenetværksmøder, vi har afholdt, har rammen været nogenlunde den samme: Oplæg, workshop, vidensdeling. Men vi har ved hvert møde taget udgangspunkt i the why: Hvad er det vigtigste, der skal komme ud af mødet? Og formålet – og dermed også deltagerkredsen – har hver gang været forskelligt. På det første ressourcenetværksmøde omkring beskæftigelse, var der brug for, at deltagerne genererede produktforslag til den socialøkonomiske virksomhed, som vi arbejder med at få på benene i disse år. På det andet ressourcenetværksmøde angående Familier/Forebyggelse, havde vi brug for at blive klogere på, hvordan vi bedst designer en relevant familieindsats. Det sidste ressourcenetværksmøde inden for indsatsen Naboskab/Trivsel havde velkomst på dagsorden, og formålet var her, at deltagerne delte erfaringer og gode eksempler på, hvordan de hver især tager imod nye.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tænker ikke, at vi er i mål med konceptet eller har fundet opskriften på den perfekte samskabelsesform. Tværtimod er det vigtigt, at det er en dynamisk proces, som er i konstant forandring med plads til skæve idéer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreløbige erfaringer:

 • Udgangspunkt i 'the why' gør det lettere at designe et skarpt møde.
 • Møderne lægges på det tidspunkt af døgnet, hvor flest muligt af de indbudte vil kunne deltage.
 • Max. 2½ times mødelængde.
 • Involvér deltagerne aktivt ved at give dem en rolle på mødet.
 • Små pauser undervejs, hvor deltagerne har mulighed for uformelle snakke.
 •  Mad i forbindelse med mødet, hvor deltagerne mingler.
 •  Vægt på workshopdelen og opsamling frem for oplægget.
 •  Få punkter på dagsorden, som giver plads til udvikling og refleksion.
 •  Tid til at favne det uforudsete ved mindre stram styring.
 •  Forskellige former for efterfølgende vidensopsamling afhængigt af mødets output. F.eks. i form af idékatalog, opsamling eller folder
Har I også problemer med affaldssortering i jeres ...
Sådan kan du teste dit produkt ved start af social...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Gæst
torsdag, 18. august 2022